Bityard นาเสนอการเขาสบรการเทรดทมนคงและปลอดภยแกนก ลงทุนชาวไทย

02-18 tpa.or.th

เมอชวงตนปทผานมา ตลาดสกุลเงินคริปโตยังเป็ น ตลาดขาขนและนกลงทนในตลาดตางทาการลงทนอยางแขงขนเชนกน โดยมลคาบทคอยนเพมสง กวา 40,000ดอลลารหลายครง ชวยดงดดนกลงทนหนาใหมเขาสการลงทน อยางไรกตาม ปรมาณ การเทรดจ านวนมากของตลาดกระทงขาขนเปนการสรางอปสรรคตอระบบของแพลตฟอรมท ใหบรการเทรดในตลาดเชนกน

Bitkub คือตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโต ชนนาของประเทศไทยไดประกาศเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธทผานมาวาจะระงบการลงทะเบยนของ ผใชงานรายใหมเปนการชวคราวโดยเมอเดอนทผานมา ปรมาณการซอขายในตลาดกระทงเพมขน อยางมากจนเกนความสามารถของแพลตฟอรมและการใหบรการออนไลนลมเหลวถงสามครง ตาม ด้วยการระงบการใหบรการชวคราวและการบารงรกษาระบบ สานกงานคณะกรรมการกากบ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (U.S. Securities and Exchange Commission หรือ  SEC)ยงไดขอใหบรษทระงบการใหบรการแกลกคารายใหมจนกวาจะสามารถรบประกนวาระบบ การซอขายสามารถรองรบกจกรรมการซอขายทมอยได

Bitkub ไดอางวาเปนตลาดซอขายสกลเงนครปโตทใหญทสดในประเทศไทยโดยมสวนแบงตลาดภายในประเทศกวา 90% และมการขยายบรษท อยางไรก ตาม แพลตฟอรมนยงไมสามารถแบกรบความตองการซอขายระหวางชวงตลาดขาขนไดเนื่องจาก  ความตองการทาธรกรรมทอาจเกดขนของตลาดสกลเงนครปโตในไทยอาจมากเกนกวาทผ ใหบรการสวนใหญคาดหวง

การทตองเผชญกบ ปรมาณและความตองการซอขายในแบบทนททเพมขน สงผลใหบรษท Bityard ผใหบรการซอขาย สกลเงนครปโตทกอตงในสงคโปรเมอป 2019ไดเปดตวการใหบรการซอขายทวโลกแกนกลงทน รวมทงนกลงทนชาวไทยเพอตอบสนองตอความตองการซอขายในตลาดของไทย

1.png

ในชวงสนปทผานมา Bityard ไดสงเกตเหนโอกาสการเกด ตลาดกระทงและปรมาณการซอขายแบบทนททเพมขนอยางรวดเรวดวยการเปนผใหบรการสภาพ คลอง Binance ชนนาระดบโลก บรษทจงไดเปดตวการบรการซอขายคสกลเงนหลกยอดนยมมากวา45คโดยการเลอกสกลเงนและสภาพคลองมระดบการซอขายทโดดเดน ชวยใหประเทศไทยและ ประเทศอนๆสามารถเขาสการซอขายแบบทนททนาเชอถอ

2.png

นอกจากน เพอเปนการเสรมกลยทธการใหบรการในแตละพนททว โลกของบริษัท Bityard ไดเซนตสญญากบนกมวยไทยซเปอรสตาร บัวขาว บัญชาเมฆ ให้เป็ นแบ รนดแอมบาสเดอรของบรษทเพอเขาถงตลาดในเมองไทยและเสรมการมสวนรวมของผใช โดยบว ขาว บญชาเมฆ เปนนกทวยไทยทแขงแกรงและเปนทรจก ชนะการตอยมวยกวา 230 สงเวยนและ ขนชกในเวลาระดบนานาชาตกวา 260ครง ระหวางป 2000ถงป 2019 เมอตนป 2020 ทผานมา บว ขาวไดรบการยกยองใหเปนหนงในสามนกกฬาชายยอดนยมของไทยประจาป 2019 นบตงแตการ เรมดาเนนกจการ Bityard ไดเลอกรวมงานกบบวขาว บญชาเมฆ ซงเปนสญลกษณการพฒนาและ ศักยภาพของบริษัท

3.png

นอกจากประเทศไทย แล้ว Bityard ใหบรการแกนกลงทนจาก150 ประเทศทวโลกดวยการเทรดสกลเงนครปโตท ปลอดภยและถกกฎหมาย ชวยเรงการขยายบรษทสสากล

คำปฏิเสธ: บทความนี้ทำซ้ำจากสื่ออื่น ๆ วัตถุประสงค์ของการพิมพ์ซ้ำคือการถ่ายทอดข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หมายความว่าเว็บไซต์นี้เห็นด้วยกับมุมมองและรับผิดชอบต่อความถูกต้องและไม่รับผิดชอบใด ๆ ตามกฎหมาย แหล่งข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมบนอินเทอร์เน็ตจุดประสงค์ของการแบ่งปันคือเพื่อการเรียนรู้และการอ้างอิงของทุกคนเท่านั้นหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งข้อความถึงเรา