โรงแรม

แขก 12 ทานไดเดนทางกบทวรอนแสนโรมนตก

ในวนท 26 กนยายน ไดมการเรมทวรเดทตงกบเผาเหมยว ณ จดชมวว ทหมบาน โบราณพนหลงในเมองซเจยง ปน แขก 12 ทานไดมาจากทวประเทศและไดดมดาไป กบ 3 วนอนแสนโรมนตก

Luling, One of the World's Art Capitals

Thousands of years of splendid civilization and countless wealth has left many treasures. In May 2020, a huge promotional film of city culture from Ji 'an City in Jiangxi Province of China appeared on the LED giant screen of Nasdaq in New York City. Ji 'an, the hometown of many gifted Chinese scholars, has sent the world an invitation from Luling.

Tibet, a Daydream Olivier Yves Grandjean

10 รายการต่อหน้า (หน้า 1 / 1) รวม 3 รายการ